Stadtratsfraktion

Fraktionsvorsitzender

stv. Vorsitzender

stv. Vorsitzender

Ratsmitglieder

Ratsmitglieder

Ratsmitglieder

Ratsmitglieder

Ratsmitglieder
Stellv. Bürgermeister

Ratsmitglieder

Ratsmitglieder

Ratsmitglieder

Ratsmitglieder